حساب نوینگران

حسابداری موسسات بازرگانی

حساب نوینگران

موسساتی هستند که به خرید و فروش نوعی خاص و یا انواعی از مواد خام و فرآورده ها و یا کالای ساخته شده اشتغال دارند.

مانند تمامی فروشگاه های کالا و لوازم خانگی و یا سایر موارد مشابه، اینگونه موسسات نیز باید از سیستم های حسابداری بازرگانی جهت فعالیت های خود استفاده نمایند.

حسابداری شرکتهای بازرگانی:

هدف شرکتهای بازرگانی کسب سود از خرید و فروش کالا می باشد که به طور معمول در نوع کالا تغییری ایجاد نشده و فقط نوع حسابداری شرکتهای بازرگانی به نسبت حسابداری شرکتهای خدماتی و حسابداری شرکتهای تولیدی متفاوت خواهد بود به عبارت دیگر در شرکتهای بازرگانی منبع درآمد فروش کالا میباشد.

خرید و فروش کالا در شرکتهای بازرگانی به صورت خرید نسیه، فروش نقدی و فروش نسیه امکان پذیر است که در بخش تخفیفات معمولا شرکتها برای بدست آوردن سود بیشتر فروش اعتباری را در اولویت قرار میدهند که معمولا این نوع دارای مزایایی برای هر دو طرف است در این حالت خریدار نقدینگی خود را ذخیره نموده و فروشنده نیز زودتر حسابهای دریافتنی خود را نقد مینماید.

این تخفیفات شامل تخفیف تجاری، تخفیف نقدی، تخفیف توافقی و برگشت از فروش و تخفیفات میشود. در حسابداری شرکتهای بازرگانی هزینه ها به دو قسمت بهای کالای فروخته شده و هزینه های عملیاتی تقسیم میشود. هزینه های حمل و نقل در شرکتهای بازرگانی پس از فروش کالا به عهده خریدار است.

از دومین عوامل در تعیین سود خالص در یک شرکت بازرگانی میزان بهای تمام شده کالای فروش رفته آن است که به صورت موجودی دائمی یا ادواری مشخص میگردد. در حسابداری شرکتهای بازرگانی برای محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته، عواملی مثل بهای کالای خریداری شده، تخفیفات خرید، برگشت از خرید و تخفیفات هزینه حمل به داخل و موجودیها تعیین کننده میباشند.

تهیه صورتهای مالی در شرکتهای بازرگانی:

یک شرکت حسابداری یا حسابداران شرکتهای بازرگانی برای گرفتن عملکرد مالی شرکت در یک دوره معین ملزم به تهیه صورتهای مالی شرکت هستند. حسابداری این صورتها شامل:

1.صورتهای سود وزیان:

شرکت حسابداری یا حسابداران شرکت بازرگانی برای بدست آوردن سود خاص در دوره مالی تمام هزینه ها را از فروش خالص کم کرده که این هزینه ها شامل بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی میباشند. هزینه های عملیاتی هزینه هایی هستند که صرف امور و اداره عملیات موسسه میگردند. در واقع تصمیمات یک شرکت حسابداری و یا تصمیمات مدیران با کمک حسابداری شرکت را در یک دوره مالی مشخص مینمایند.

یک شرکت حسابداری یا حسابداران شرکتهای بازرگانی زمانی که بخواهند سود خالص یک موسسه بازرگانی را بدست آورند نیاز به مواردی از جمله فروش خالص، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی دارند. صورتهای سود و زیان به دو روش قابل محاسبه هستند. در حسابداری شرکتهای بازرگانی این گزارش به صورت تک مرحله ای و دو مرحله ای انجام میگیرد.

در تک مرحله ای ابتدا درآمدها و سپس هزینه ها آورده میشود که ما به التفاوت آنها سود و یا زیان قبل از کم کردن مالیات خواهد بود ولی در دو مرحله ای ابتدا درآمدهای غیر عملیاتی آورده شده که حاصل تفاضل این دو مورد را از سود ناویژه کم کرده است. بنابراین سود یا زیان قبل از مالیات بدست خواهد آمد که با کسر مالیات به سود یا زیان پس از کسر مالیات می رسیم.

2.ترازنامه

 در حسابداری شرکتهای بازرگانی ترازنامه از اساسی ترین صورتهای مالی به حساب می آید زیرا نشان دهنده اقلام دائمی واحد بازرگانی در یک دوره مالی بوده که نمایانگر دارایی، بدهی، سرمایه و حقوق صاحبان سهام است. ترازنامه توسط امور حسابداری شرکت در پایان سال مالی ارائه شده که مشخص کننده میزان دارایی (زمین، ساختمان و غیره) وهمچنین نمایانگر منابع اقتصادی تحت کنترل ساختار مالی یک شرکت، میزان نقدینگی شرکت، توان بازپرداخت بدهی ها، ظرفیت سازگاری با محیط عملیاتی یک شرکت بازرگانی و یا غیره میباشد.

3.صورت گردش وجوه نقد

در حسابداری شرکتهای بازرگانی صورت گردش وجوه نقد بیان میکند که چه مقدار وجوه نقد بابت فعالتهای شرکت در سیکل مالی آنها وارد یا خارج شده است.

یک شرکت حسابداری یا حسابداران شرکتهای بازرگانی با ارائه این گزارش به مدیران این امکان را میدهند تا برای فعالیت یا سرمایه گذاری در بخشهای پخش تصمیم گیری نمایند. با ارائه صورت گردش وجوه نقد توسط شرکت حسابداری و یا حسابداران شرکتهای بازرگانی، نتایج زیر را میتوان کسب کرد.

.داخلی یا خارجی بودن منابع تامین مالی عملیات تجاری شرکت بازرگانی

.توانایی شرکت در پرداخت بدهی های خود 

.توانایی شرکت در پرداخت سود به سهامداران

.انعطاف پذیری شرکت در زمینه تامین مالی عملیات تجاری یا تولیدی خود

تمامی شرکتهای بازرگانی می توانند در حوزه صادرات و واردات نیز فعالیت کنند

نویسنده : مدیر سایت
دوشنبه 5 شهریور 1397
    
بازدید: 8172
    
زبان : فارسی
    

نظرات

حساب نوینگران